světlo svítí více a více; koncept náboženské společnosti svědkové Jehovovi - ilustrační obrázek

Světlo svítí více a více

Svědkové Jehovovi tvrdí, že jsou jedinou skupinou, která učí pravdu, tak jak ji Jehova odhalil jejich vedoucímu sboru. Pokud tomu tak je, proč učení Organizace prochází neustálými změnami? Organizace to ospravedlňuje tím, že "světlo svítí více a více". Tento článek zkoumá, zdá má takové vysvětlení logický a biblický podklad.

Obsah

Současné stanovisko Watchtoweru

O náboženství, které velmi často mění to, co považuje za biblickou pravdu a jehož všechny dřívější předpovědi se prokázaly jako mylné, můžeme bezpečně říct, že ho Bůh zjevně nevede. Pro nezaujatého člověka, nebo dokonce pro svědka Jehovova, který by takto zkoumal jiné než své náboženství, je to zcela logický závěr. Svědky Jehovovy nicméně nikdy nenapadne, že by to samé mohlo platit i na ně. Proč? Protože si veškeré dřívější chyby, změny a omyly Organizace omluví podobným tvrzením jako je toto:

“Bible říká, že světlo bude svítit více a více.”

To je založeno na slovním obratu z Přísloví 4:18:

“Ale stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí více a více, dokud nebude pevně založen den.” Přísloví 4:18

Tento verš Watchtower používá v podstatě jako hlavní zdůvodnění, proč jsou její veškeré omyly a časté změny v učení naprosto v pořádku. Viz následující citace z publikací svědků:

“Zatímco svět je v husté duchovní tmě, naše cesta je „jako jasné světlo, které svítí více a více“. (Přísl. 4:18) Díky tomu máme stále víc jasno v organizačních, naukových a morálních otázkách. Podívejme se na některé biblické pravdy, jejichž pochopení bylo v posledních letech upřesněno.” Ročenka svědků Jehovových 2016 str. 25

“„Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí více a více, dokud nebude pevně založen den,“ je uvedeno v Příslovích 4:18. Křesťanský sbor pod Kristovým vedením tedy postupuje kupředu a dochází v něm k pozitivním změnám. Jestliže s Kristovými bratry spolupracujeme, pak kladně reagujeme na to, když „věrný a rozvážný otrok“ zveřejní upřesněné porozumění nějaké biblické nauce.” Strážná 15. květen 2011 str.27

“Pokud jde o vzrůstající duchovní porozumění, potvrdila se pravdivost slov v Příslovích 4:18. Tam se píše: „Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí více a více, dokud nebude pevně založen den.“ Jsme velmi vděčni za stále větší duchovní porozumění, které máme.” Strážná věž 2001 15. leden str.18

“DUCHOVNÍ pravdy jsou lidem zjevovány postupně, prostřednictvím ‚záblesků světla‘. To je v souladu s Příslovími 4:18 a je to důkazem Boží moudrosti. V předešlém článku jsme viděli, jak se slova tohoto textu vyplnila v apoštolských dobách. Kdyby byla biblická pravda zjevena lidem najednou v celém rozsahu, oslepilo by je to, byli by zmateni. Mělo by to stejný účinek, jako když člověk vyjde z temné jeskyně přímo do oslnivého slunečního světla. Pravdy, které jsou zjevovány postupně, mohou bez přerušení posilovat víru křesťanů. Díky tomu mohou křesťané stále zřetelněji vidět cestu, po níž by měli jít, a jejich naděje je stále zářivější.” Strážná věž 1995 15. květen str.15

Jak jde vidět z citací výše, Watchtower vykládá “stále jasněji svítící světlo” z Přísloví 4:18 tak, že se vztahuje na její postupné zavádění nových pokynů a nauk a také na jejich postupnou úpravu.

Jaký je zamýšlený význam Přísloví 4:18?

Přísloví 4:18, 19 dává do protikladu “stezku dobrých lidí” a “cestu špatných lidí”:

Ale stezka dobrých lidí je jako jasné ranní světlo, které září víc a víc až do úplného rozednění. 19 Cesta špatných lidí je jako temnota, nevědí, o co klopýtají.

Přísloví zde hovoří o jednání a životní dráze člověka. Toto vysvětlení je zřejmé, když nevytrhneme 18. verš z kontextu celé kapitoly a knihy Přísloví. Prosím přečtěte si s nezaujatým postojem celou 4. kapitolu Přísloví a bude vám jasné, že neexistuje důvod vysvětlit 18. verš způsobem, jakým to dělá Watchtower.

Zde je citována jen část 4. kapitoly:

2 Vždyť to, co vás naučím, je dobré. Držte se mých rad. … 5 Získej moudrost, získej porozumění. Nezapomínej na to, co říkám, a neodvracej se od toho. … 10 Naslouchej, můj synu, přijmi má slova, a budeš žít mnoho let. 11 Budu tě učit o cestě moudrosti, povedu tě po stezkách čestnosti. … 13 Drž se ukázňování, nepouštěj ho. Střež ho, vždyť na něm závisí tvůj život. 14 Nevstupuj na stezku špatných lidí, nevydávej se cestou ničemů. 15 Vyhýbej se jí, nechoď po ní. Odvrať se od ní a nevšímej si jí. 16 Vždyť oni neusnou, dokud neudělají něco špatného. Nezamhouří oka, dokud nezpůsobí něčí pád. 17 Živí se chlebem zla a popíjí víno násilí. 18 Ale stezka dobrých lidí je jako jasné ranní světlo, > které září víc a víc až do úplného rozednění. 19 Cesta špatných lidí je jako temnota, nevědí, o co klopýtají. 20 Můj synu, věnuj pozornost mým slovům, naslouchej mým výrokům. … 22 Znamenají totiž život pro ty, kdo je nachází, znamenají zdraví pro celé jejich tělo. … 24 Odlož falešná slova a nevypusť ze svých úst nic lstivého. … 27 Neodchyluj se doprava ani doleva, odvrať své nohy od špatného.

Přirovnání ke světlu jednoduše říká, že život a jednání spravedlivého člověka budou lepší a lepší. Na druhou stranu jednání a život špatných lidí jsou přirovnány ke tmě; 14. verš říká: “nevydávej se cestou ničemů”. Máme snad věřit tomu, že cesta ničemů představuje stav náboženství, které nemění a neupravuje své učení?

Podobně to chápou i bibličtí komentátoři. Keil & Delitzsch Old Testament Commentary k této pasáži říká:

“Dvě cesty, které má mladý člověk před sebou, se od sebe liší jako světlo od tmy.” ^1^

Kniha Přísloví není prorocká kniha a nemáme nejmenší důvod ani důkaz k tomu si myslet, že když Šalomoun psal slova z Přísloví 4:18, mínil je jako prorockou předzvěst toho, že o tisíce let později bude Bůh postupně zjevovat pravdu Watchtoweru. Přísloví 4 neobsahuje jedinou zmínku, která by byť vzdáleně mluvila o postupných změnách v porozumění naukových, organizačních či morálních otázkách.

Použít Přísloví 4:18 pro ospravedlnění omylů a změn v učení je tedy neopodstatněné.

Je porozumění stále jasnější, změněné, nebo temnější?

Uvažujme o Přísloví 4:18 z jiného pohledu. Znovu si ho připomeňme:

Ale stezka dobrých lidí je jako jasné ranní světlo, které září víc a víc až do úplného rozednění.

Jakmile po temné noci začne vycházet ranní slunce, můžeme začít vnímat okolí. Zpočátku je šero, takže nejde rozeznat, co je co. Jak slunce vychází víc, začínáme si nejprve všímat tmavé siluety stromů, domů atd., později vidíme i detaily okolí. Když slunce vyjde úplně, je už všechno jasné.

Podobně koncept “světla, které svítí více a více” naznačuje, že předchozí porozumění bylo správné, ale jen neúplné a že postupem času se bude tříbit, bude jasnější, lepší. Nicméně toto NEJDE aplikovat na historii učení Organizace. V případě Watchtoweru se jejich učení (světlo) nevytříbilo (není jasnější), ale změnilo se na úplně jiné světlo! Uvažujme nad několika konkrétními příklady a zvažte sami, zda jde o případ, že upravené porozumění bylo lepší (jasnější) než to předchozí.

Představte si, že jste v roce 1970 svědek Jehovův a rodič dítěte, které potřebuje transplantaci ledviny. Ačkoli Probuďte se! z 22. prosince 1949 popsalo transplantace jako „zázraky moderní chirurgie“ a Strážná věž z Strážná věž z 01.08.1961 vysvětlila, že v otázce transplantace se musí každý rozhodnout sám, v roce 1967 přišlo “nové světlo”. Podle něj jsou transplantace v jeho Božích očích špatné. Strážná věž z 15. listopadu 1967 str.702-704 uvádí, že Boží lid nyní „osvícený Božím slovem“ pochopil, že transplantace jsou proti božským principům a jsou kanibalistické.^1^ Rodiče museli upřímně věřit, že dávají Jehovu na první místo, když sledovali, jak jejich dítě umírá a odmítli mu možnost přežití díky transplantaci. Jak se asi ten rodič cítil při čtení Strážné věže z 15.03. 1980 str. 31, ve které se psalo: “Pokud jde o transplantaci lidské tkáně nebo kosti z jednoho člověka druhému, je to záležitost svědomí každého svědka Jehovova.”. “Jasnější” nové světlo z roku 1967, které odsoudilo transplantace, se prokázalo jako temné, škodlivé, potřebující pozdější nápravu a jako zpátečnické učení, které mělo za následek zbytečnou smrt členů.

Když se učení Organizace změní (= přijde nové světlo) a pak se vrátí zpět do původní podoby (= nové světlo se zruší), není to důkaz toho, že světlo svítí více a více - je to důkaz nedostatku vedení vedoucího sboru svatým duchem.

Russell výmluvně napsal následující pravdu:

“Kdybychom následovali člověka, nepochybně by to s námi bylo jinak; nepochybně by jedna lidská myšlenka odporovala druhé a to, co bylo před rokem, dvěma nebo šesti lety světlem, by bylo nyní považováno za tmu: Ale u Boha není žádné proměnlivosti ani stínu změny, a tak je to i s pravdou; každé poznání nebo světlo pocházející od Boha musí být podobné svému původci. Nový náhled na pravdu nikdy nemůže být v rozporu s dřívější pravdou. “Nové světlo” nikdy nezháší starší “světlo”, ale přidává se k němu…” Sionská Strážná věž 1881 Únor str.3, R188

Watchtower se bohužel odchýlila od slov Russella a má za sebou bohatou historii změn (nových světel), která zhasla starší “světla”. V každém takovém případu byl nový náhled na pravdu v rozporu s dřívější pravdou.

Uveďme si několik příkladů učení, které později zhaslo:

Tady nešlo o objasnění či vytříbení pravdy – ale o chybné učení. V Bibli nenajdeme jediný příklad toho, že by Jehova dal svému prorokovi nebo svému jinému zástupci na Zemi falešnou informaci, falešné “světlo”. Jehova ani nedovolil, aby se do Bible dostalo jediné nesprávné učení. Nyní to porovnejte s tím, kolik nesprávných učení je obsaženo v historii Organizace jen za posledních 150 let. Neustálé obraty v učení můžou pouze indikovat, že Bůh není zapojený do těchto “nových záblesků světla”, které se později ukážou jako lži. Přesto si vedení Watchtoweru dovoluje tvrdit, že tyto změny jsou od Jehovy a že o tom nelze pochybovat. Úryvek ze Strážné věže:

otázka ke 14. odstavci: “Jak na organizační a naukové úpravy reaguje ten, kdo chce být ryzí?”
odstavec: “Ryzost si můžeme uchovat i tak, že nemáme kritický postoj k organizačním a naukovým úpravám. Tím ukazujeme, že jsme našemu Bohu věrně oddaní. Jehova dnes svému lidu žehná víc než kdy dřív. Čisté uctívání nemělo na zemi ještě nikdy tak vyvýšené postavení. (Iz. 2:2–4) Když tedy dojde k úpravě porozumění některým biblickým textům nebo ke změně způsobu, jak se něco dělá, rádi to přijmeme. S potěšením pozorujeme, že duchovní světlo svítí stále víc. (Přísl. 4:18) Pokud je pro nás těžké nějaké změně porozumět, prosíme Jehovu, aby nám ji pomohl pochopit. Dál ale projevujeme poslušnost a tak si uchováváme ryzost.” w08 12/15 str. 10–11

“V průběhu těch mnoha let se objevovaly malé i velké záblesky světla, které Jehovovým zasvěceným služebníkům svítily na cestu. Plnily se tak sliby zaznamenané v Žalmu 97:11 a v Příslovích 4:18. Nikdy však nezapomeňme, že chodit ve světle znamená vážit si přibývajícího světla a také v souladu s tímto přibývajícím světlem žít.” w95 5/15 str. 26

Jak jde vidět z citací výše, vedoucí sbor očekává, že veškerá jeho “nová světla” svědkové Jehovovi “rádi přijmou”. Problém je v tom, že nedává žádný smysl, když náboženství hlásá, že je jediným zdrojem pravdy a Božím kanálem na Zemi a zároveň neustále mění své učení a pokyny ohledně toho, co je pro Boha přijatelné a co ne.

Pokud muselo být předchozí učení opraveno, znamená to, že bylo falešné, a proto nepocházelo od Boha - a pokud nepocházelo od Boha, znamená to, že šlo pouze o učení několika mužů sídlících v New Yorku. Z toho můžeme učinit jediný logický závěr: není rozumné bezvýhradně poslouchat vedoucí sbor, protože z historie víme, že minimálně v X případech vydal své vlastní a nebiblické pokyny a zákazy. Neexistuje žádný mechanismus, který by určil, zda je konkrétní změna v učení svědků “jasnější” nebo “temnější”. Každé nové světlo (včetně těch, které se později prokážou jako falešná) je uvedeno tak, že je založené na Bibli. Svědkové Jehovovi by proto měli veškeré učení Watchtoweru podrobit vlastnímu zkoumání, protože je pravděpodobné, že minimálně některé z nich není v souladu s Biblí - stejně jako tomu bylo dříve v případě uctívání Ježíše, zákazu transplantací a tak dále.

Co říká Bible o postupném sdělování pravdy

Ježíš svým učedníkům v Janovi 16:12 sděluje, že jim určité věci řekne později:

“Ještě vám mám hodně co říct, ale teď to nejste schopni unést.”

To však neznamenalo, že Jehova do té doby vedl svůj lid lživou cestou.

Další verš (Jan 16:13) říká:

“Ale až přijde on, duch pravdy, povede vás, abyste pochopili celou pravdu, protože nebude mluvit sám od sebe, ale bude říkat to, co slyší, a bude vám oznamovat to, co přijde.

V Janovi 16:13, měl Ježíš na mysli vylití svatého ducha o Letnicích. Ježíš nemluvil o částečné nebo nesprávné pravdě; svatý duch měl zjevit celou pravdu, včetně toho “co přijde”.

Co se týká četných předpovědí Watchtoweru ohledně konce tohoto systému, zmiňme 5. Mojžíšovu 18:20-22. Tyto verše poskytují spolehlivý způsob, jak zjistit, zda pronesená slova pocházejí od Boha:

“20 Pokud bude nějaký prorok troufale mluvit v mém jménu něco, co jsem mu nepřikázal, nebo bude mluvit ve jménu jiných bohů, musí zemřít. 21 Možná si ale řeknete: „Jak poznáme, že Jehova ta slova nemluvil?“ 22 Když prorok bude mluvit ve jménu Jehovy a to, co řekne, se nesplní ani nestane, pak ta slova nemluvil Jehova. Prorok mluvil troufale.”

Jak bylo uvedeno v článku o předpovězených datech, Organizace má bilanci stoprocentní neúspěšnosti v předpovídání “co přijde”. V tomto ohledu tedy naprosto selhala.

Zamysleme se také nad Danielem. Bylo mu řečeno:

“Ty, Danieli, ta slova drž v tajnosti a zapečeť knihu až do času konce. Mnozí se budou toulat a pravého poznání velmi přibude.“” Daniel 12:4

Ačkoli Daniel nerozuměl všem proroctvím, která zapsal, nevyvozoval chybné závěry. Společnost Watchtower naproti tomu výklad Daniela neustále měnila, přičemž události, které se měly podle dřívějšího porozumění vztahovat na 18. či 19. století, se nyní chápou, že se vztahují na století dvacáté. Organizace dříve například tvrdila, že “poslední dny” začaly v roce 1799 (viz The Harp of God p.231). V době, kdy byl prezidentem společnosti Rutherford, byl začátek “posledních dnů” přesunut na rok 1914.

Přesto Watchtower trvá na tom, že pouze jim Bůh zjevuje pravdu.

Spíše než by Bible naznačovala, že učení se rozjasní nebo změní, varuje před každým, kdo propaguje falešné učení:

“Milovaní, nevěřte každému inspirovanému prohlášení, ale ověřujte si, jestli taková prohlášení pochází od Boha. Do světa totiž vyšlo mnoho falešných proroků.” 1 Jana 4:1

“Ale i kdyby vám snad někdo z nás nebo anděl z nebe oznamoval jako dobrou zprávu něco jiného než to, co jsme vám oznámili, ať je proklet. 9 A to, co už jsme řekli, říkám znovu: Pokud vám někdo oznamuje jako dobrou zprávu něco jiného než to, co jste přijali, ať je proklet.” Galaťanům 1:8, 9

Problémy a nesrovnalosti, které vznikají, pokud přijmeme nauku “nového světla”

Pravda se nemění. Pravda je odraz skutečnosti. Nemění se v čase ani napříč kulturami. Právě stálost a neměnnost pravdy je jeden z jejich hlavních rysů. Podle toho můžeme rozeznat pravdivý výrok od nepravdivého. Kdyby se pravda měnila, ztratila by smysl a my bychom se ztratili v moři relativismu.

Pokud řeknu “Země je placatá” a později řeknu “Země není placatá”, je jasné, že minimálně jeden z těchto výroků není pravdivý.

Koncept “nového světla”, jak jej učí svědkové Jehovovi, je v rozporu se stálostí pravdy. Již ve své základní podstatě je tedy chybný. Pravda se nemění. “Nové světlo” by nikdy nemohlo změnit dřívější pravdu nebo být dokonce v naprostém rozporu s dřívější pravdou.

Protože je koncept “nového světla” již ve své podstatě nelogický, vyvolává řadu problémů a otázek. V následující části jsou některé zmíněny.

1. “Jak mám vědět, že ty ’nové věci’ budou pravdou i za pět let?”

Koncept “nového světla” používají i další náboženství podobná svědkům, jako jsou christadelfiáni, adventisté sedmého dne či mormoni. Člověk vychovaný v kterémkoli z těchto náboženství je stejně jako svědkové přesvědčen, že “stále jasnější světlo” objasní věci, které zatím nejsou jasné nebo které mu nedávají smysl.

Ve Strážné věži byla uveřejněna zajímavá zkušenost mormona, který se později stal svědkem Jehovovým. Jeden z jeho důvodů pro opuštění mormonů byl následující:

“Ještě důkladněji jsem prozkoumal nauky své církve a také diskutoval s odpovědnými představiteli mormonů. Bylo mi řečeno, že odpovědi na mé otázky jsou zatím zahaleny tajemstvím a že jednoho dne se vše dozvíme, až světlo zazáří jasněji.” Strážná věž 2013 1. únor str.9

Následující úryvek z Probuďte se! článku o katolické církvi platí i pro Watchtower:^1^

““Řekněte mi,” zeptal se, “jak mohu mít v něco důvěru? Jak mohu věřit v Bibli, v Boha nebo mít víru? Ještě před deseti lety jsme my katolíci měli absolutní pravdu, vkládali jsme do toho veškerou svou víru. Teď nám papež a naši kněží říkají, že takhle už věřit nemáme, ale máme věřit ’novým věcem’. Jak mám vědět, že ty ’nové věci’ budou pravdou i za pět let?”” Probuďte se! 1970 Apr 22 str.8

Nejlepší svědectví ale podává člen vedoucího sboru J. Jackson, když si dělá legraci z toho, že svědkové mohou mít chaos v tom, co se zrovna teď považuje za pravdu:

JW Broadcasting – leden 2024: výroční shromáždění 2023 (2. část)

J. Jackson dále objasňuje nové chápání toho, zda budou vzkříšeni ti, kdo zemřeli před armagedonem. Je zajímavé, jak u toho zesměňuje původní vysvětlení vedoucího sboru, kterému v době proslovu stále věřily miliony svědků Jehovových:

JW Broadcasting – leden 2024: výroční shromáždění 2023 (2. část)

Asi si umíme představit, že si někteří svědkové museli připadat hloupě, že tak dlouho věřili takovému nesmyslu. Jel jim sice nabídnuto nové vysvětlení, ale ví, že za pár let pravděpodobně přijde jiné “nové” vysvětlení.

2. “Nové světlo” vychází z odpadlictví

Zamysleme se nad tím, co předchází tomu, že například ve Strážné věži je uveřejněno “nové světlo”. Je ironií, že základem, kořenem či prvopočátkem “nového světla” je právě odpadlictví. Někdo - ať už je to vedoucí sbor, někdo z redakčního výboru nebo někdo, kdo položil “otázku čtenářů” - projeví nesouhlas s aktuální pravdou Organizace a předloží alternativní pohled na věc. Běžně se stává, že alternativní myšlenka není přijata (zastánce této myšlenky ale může být označen za odpadlíka, zpochybňuje-li jeho myšlenka např. autoritu vedoucího sboru a mluví o ní s druhými). Jindy ale to, co původně začalo jako odpadlická myšlenka, vedoucí sbor přijme, označí za “nové světlo” a učí se jako pravda. Můžeme z toho učinit jediný logický závěr: buď bylo předchozí učení falešné, nebo je falešné “nové světlo” - v každém případě Organizace učila, nebo učí, odpadlickou myšlenku.

3. “Nedokonalý duchovní pokrm”, nebo “falešné učení”?

Organizace tvrdí, že “samořejmě že” neprodukuje dokonalý duchovní pokrm.

“Samozřejmě, Ježíš nám neřekl, že jeho věrný a rozvážný otrok bude poskytovat dokonalý duchovní pokrm."^1^ Strážná věž 2017 Feb str.26

“Samozřejmě”? Tento výraz je do věty zařazen proto, aby jemně ovlivnil čtenáře, ale nemá žádné logické opodstatnění. Pokud je Jehova dokonalý a inspiroval biblické autory, aby poskytli Bibli dokonalou a neomylnou, z jakého důvodu by v naší době řídil svou organizaci tak, aby její učení zahrnovalo lži? Pokud vedoucí sbor prohlašuje, že je součástí věrného otroka, pak by měl dodržovat stejné standardy jako otrok v prvním století.

Rutherford se vyjádřil, že “pouze tak, jak Pán Bůh nařídí “služebníkovi”, aby mluvil, tak také mluví…”. Řídí Bůh služebníka (nebo otroka, jak se nyní říká), aby říkal lži a omyly? Není takové pojetí rouhavé?

““Služebník” nemá sdělovat své vlastní poselství. Jehova ustanovil svého “věrného služebníka” “strážcem” a pouze tak, jak Pán Bůh “služebníkovi” nařídí, aby mluvil, mluví, přičemž u každé části předávaného poselství má vždy “Tak praví Pán.”” Vindication Vol-1 (1931) str.45

Jaký je rozdíl mezi “nedokonalým duchovním pokrmem” a “falešným náboženským učením”? Jediný rozdíl je v tom, zda Organizace používá tento termín pro své vlastní falešné učení, nebo pro falešné učení jiných náboženství.

4. Pakliže nezáleží na správnosti učení, jak poznat pravé náboženství?

Zamysleme se také krátce nad tím, jaký má učení o “novém světle” dopad.

Pro svědky Jehovovy (stejně jako pro členy jakéhokoli jiného náboženství, které používají koncept “nového světla”) je téměř nemožné kriticky a poctivě zhodnotit, zda je jejich náboženství to pravé.

Ať už by totiž Organizace v minulosti hlásala nebo udělala cokoli, vůbec na tom nezáleží, protože Strážná věž to omluví tím, že i tehdy byla Organizace nedokonalá a musela počkat na “nové světlo”. Stejně tak pokud Organizce dneska učí nebo dělá něco, co svědkovi přijde nesprávné, není důvod to řešit, protože přijde “nové světlo”, které to napraví.

Tato mentalita vytváří nezdravé prostředí, protože ať už Organizace udělá cokoliv, nikdy nemůže být obviněna z toho, že učí nepravdy, nebo jinak kritizována. Organizace (vedoucí sbor) ztrácí odpovědnost za jakékoliv své chyby, přešlapy nebo lži - je to přece Jehova, kdo ve svůj čas zjevuje “nové světlo”.

Uvažujme o dalším hledisku. Pokud je pravda, že Bible v Přísloví 4:18 předpovídá, že Boží lid bude v posledních dnech neustále měnit to, čemu věří a co považuje za správné nebo špatné, podle čeho pak posoudit, jaké náboženství Bůh vede? Historie mormonů, svědků Jehovových i katolíků je plná chyb, v čem je tedy rozdíl?

Uvažujme například o katolické církvi. Strážná věž z 15.11.1995 říká:

Velký Babylón je opilý krví Jehovových služebníků. (Zjevení 17:5, 6; 18:24) Náboženství křesťanstva tvrdí, že následují Knížete pokoje, ale kvůli válkám, inkvizici a vražedným křížovým výpravám mají v Božích očích vinu krve. (Izajáš 9:6; Jeremjáš 2:34)

Pokud katolík přijme koncept “nového světla” a pochopí ho jako svědkové Jehovovi, pak ho nemusí trápit, čeho se katolická církev v minulosti dopustila. Vše je “v pořádku”, protože později přišlo nové světlo a dnes již katolická církev není zapojena do inkvizice nebo křížových výprav.

Pokud Watchtower kritizuje ostatní náboženství za to, co učila nebo dělala v minulosti, měla by se stejně kriticky dívat i na svou vlastní minulost. Svědkové Jehovovi dříve^3^:

A toto ani zdaleka není konečný výčet učení a praktik dřívějších svědků Jehovových nebo badatelů Bible, které dnes Watchtower považuje za špatné. Přesto o sobě Watchtower netvrdí, že patří do Velkého Babylónu.

Pokud nezáleží na historii a správnosti učení náboženství, pak nemůžeme odsoudit žádné náboženství jako falešné, protože vždy můžeme argumentovat, že je dané náboženství pouze dosud ještě v temnotě stejně jako byli dříve i svědkové Jehovovi.

Další způsoby, jak Watchtower ospravedlňuje své omyly

Jako hlavní zdůvodnění, proč se velká část dřívějšího učení změnila a stále mění, zmiňuje Organizace Přísloví 4:18. Mimoto používá i další argumenty, nicméně každý z nich je stejně nepřesvědčivý.

1. Apoštolové dělali chyby

Organizace ospravedlňuje své chyby srovnáním s apoštoly a chybami, kterých se dopustili. Například následující výstřižek je ze Strážná věžě z 1. ledna 2013, str. 8.

Strážná věž 2013 January 1 page 8 mistakes

Podobně někteří svědkové řeknou, že Bůh používal Mojžíše, Abraháma, Davida, kněze, proroky a další, aby vedli jeho lid, i když byli hříšníci.

Jedná se však o “podsunutý argument”, protože se týká úplně jiné věci, než o které je řeč. Nejde o to, jestli první křesťané, svědkové Jehovovi nebo členové vedoucího sboru jsou dokonalí. Jde o to, zda vedoucí sbor funguje pod vedením svatého ducha. Řídí Jehova to, co se objevuje v časopisech Strážná věž? Patrně ne, když z toho tolik věcí bylo špatně.

Místo tvrzení, že apoštolové dělali chyby, zvažte otázku: “Kolik procent z toho, co apoštolové napsali do Bible, je chybné?” Nula procent. A kolik procent výroků Watchtoweru bylo chybných? Rozdíl je v tom, že apoštoly vedl Bůh, vedoucí sbor nikoli.

Jelikož vedoucí sbor na rozdíl od apoštolů není řízen Bohem, když přichází k doktrínám, členové by ho neměli následovat slepě a bez otázek.

2. Bůh nás zkouší

Jiné zdůvodnění bylo několikrát použito po tom, co se předpovědi Watchtoweru nenaplnily. Ve Strážné věži z 1. února 1916 se psalo o nesprávném pochopení roku 1914:

“Bůh nám však neřekl, že tomu tak bude. Dovolil nám, abychom tento závěr učinili; a věříme, že se ukázal být nutnou zkouškou pro drahé Boží svaté na celém světě.” ^1^

Kdo by obviňoval Boha z toho, že jim dovolil propagovat lež jako zkoušku svých následovníků? Vždyť u Jakuba 1:13 se píše, že Bůh nikoho nezkouší zlými věcmi. Pokud i přesto je falešné učení zkouškou od Boha, jak máme rozlišit jednu církev od druhé?

3. Horlivost

Další způsob, jak Watchtower ospravedňuje své nesprávné výklady, je přisouzení viny přílišné horlivosti.

“Uznávané církve křesťanstva a jiní lidé mohou snadno kritizovat svědky Jehovovy za to, že bylo v jejich publikacích někdy uvedeno, že by se něco mohlo v určité době stát. Ale nemohlo se stát něco takového pod vlivem Kristova podnětu, abychom ‚zůstali ostražití‘? (Mar. 13:37) Podněcují snad naproti tomu církve křesťanstva křesťanskou bdělost, jestliže učí, že království je „Boží panství v našich srdcích“? Nevedou naopak k duchovní netečnosti, jestliže považují očekávání „konce“ za „bezpředmětné“ nebo za „nepodstatný mýtus“? Napomáhají snad ke křesťanské bdělosti odpadlíci, kteří tvrdí, že „poslední dny“ začaly o letnicích a trvají po celou křesťanskou éru? Nevedou naopak k duchovní ospalosti?” Strážná věž 1. října 1985 str. 16 (vydáno v Rakousku)

“Svědkové Jehovovi ve své dychtivosti po druhém Ježíšově příchodu naznačovali data, která se ukázala jako nesprávná.” Probuďte se! 22. března 1993 str.4

Když mluví organizace o sobě, naznačuje, že bdělost je důležitější než pravdivost. Když ale mluví o jiných náboženstvích, upřímnost nestačí a učení nepravd činí jejich stoupence pro Boha nepřijatelnými:

“Jestliže má být naše uctívání přijatelné Bohu, je přitom upřímnost nejen žádoucí, ale je dokonce nezbytně nutná. Povšimněme si však, že upřímnost sama nestačí. Musí jít ruku v ruce s pravdou.” Strážná věž 1. únor 2003 str. 32 - Stačí pouze upřímnost?

Někoho, kdo se totálně plete, neospravedlňuje jeho horlivost. Mnohá náboženství jsou horlivá, aniž by se spoléhala na falešné předpovědi, aby motivovala své členy. Např. Adventisté sedmého dne používají výroky jako “Uvidíme se později, dá-li Bůh”, aby dali najevo, že uznávají, že Bůh může zasáhnout kdykoli. Jedná se o zdravé uznání Božího časového rozvrhu, aniž by povzbuzovali ke službě k určitému datu. Dělání chyb v Božím jménu nepodporuje dlouhodobou horlivost; vede k tomu, že následovníci ztrácejí v organizaci víru.

4. Nebyli bychom to schopni pochopit

Watchtower učí, že změny a nové učení přichází postupně, abychom to dokázali pochopit a vstřebat. Člen vedoucího sboru k tomu říká:

JW Broadcasting – leden 2024: výroční shromáždění 2023 (2. část)

Už dříve v článku jsme si ukázali, že Přísloví 4:18 nelze uplanit na omyly organizace. Když se nad tím ale i tak zamyslíme, co přesně by svědkové nebyli schopni pochopit třeba na tom, kdyby vedoucí sbor prostě jen na začátku řekl, že se každý může sám rozhodnout, zda přijde transplantace orgánů?

Proč by svědkové nedokázali vstřebat třeba to, kdyby vedoucí sbor jednou na začátku řekl, že nevíme jistě, koho Bůh vzkřísí? K čemu pomohly všechny ty spekulace a nesprávná dogmata, které vedoucí sbor desítky let propagoval a měnil?

Vedoucí sbor se ohání tím, že jeho nové porozumění přichází vždy v ten nejlepší čas, ale to jednoduše není pravda. V mnoha případech jejich pozdní změny a úpravy nevedly k ničemu dobrému, někdy dokonce přímo vedly ke zbytečnému utrpení. Logicky můžeme usoudit, že Jehova nevede organizace, která vydávají “nová světla” v nespravný čas.

Omluva za tragické následky chybného učení

Už jsme si ukázali, jakým způsobem vedoucí sbor ospravedlňuje své omyly a neustálé změny ve svém učení. Co je však na celé věci pro mnoho lidí nejvíce nepochopitelné, je absolutní absence omluvy a vyjádření lítosti ze strany vedoucího sboru.

Ano, některé omyly vedoucího sboru neměly na svědky Jehovovy žádný negativní dopad, zkrátka začali věřit trochu něčemu jinému nebo začali dělat něco trochu jiného. Uvědomme si však, že mnoho omylů vedoucího sboru mělo na svědky Jehovovy velmi negativní dopad, někdy přímo tragický.

Jak již bylo v článku řečeno, vedoucí sbor přes 10 let mylně učil, že jsou transplantace orgánů kanibalistické. Mylně také svědkům do roku 2000 nepovoloval určité krevní “frakce”, které až později nechal na svědomí svědků (viz článek Svědkové Jehovovi a krevní transfuze). Můžeme jen spekulovat kolik svědků Jehovových se tehdy dostalo do situace, kdy by jim transplantace či tehdy zakázaná krevní frakce mohly zkvalitnit, prodloužit či dokonce zachránit život.

Vedoucí sbor také několikrát a ve všech případech mylně hlásal, v jaký rok přijde armagedon. K těmto datům se upínaly tisíce a později miliony lidí. Někteří z nich se tehdy kvůli tomu rozhodli nemít v “tomto systému” děti, nevstoupit do manželství, prodat svůj majetek a trávit hodně času oznamováním konce nebo se rozhodli nevěnovat se svým zálibám, škole či práci, tak jak by chtěli. Množství skvělých příležitostí v osobním životě, o které svědkové přišli kvůli chybám vedoucího sboru, je ohromné.

Tisíce bratrů po celém světě, kteří se dříve dostali do vězení kvůli odpírání civilní služby, tam marnili svá léta a byli odloučeni od své rodiny úplně zbytečně, protože později vedoucí sbor nechal náhradní službu k vojenské službě na svědomí.

A tak bychom mohli pokračovat dál. Tito svědkové Jehovovi důvěřovali vedoucímu sboru a poslouchali, co učil. V těchto a dalších případech se později ukázalo, že šlo o omyly. Bohužel tedy o vše přišli nebo vše vytrpěli zcela zbytečně.

To nejmenší, co by si tito postižení svědkové zasloužili, je omluva od vedoucího sboru. Byť by to bylo jen prosté vyjádření toho, že udělali chybu a je jim líto, k čemu vedlo, že se jí svědkové řídili. Je opravdu smutné, že vedoucí sbor nikdy nic podobného neudělal.

Na výročním shromáždění 2023 se vedoucí sbor snad poprvé ve své historii dotkl této otázky. Poslechněte si, co všem postiženým svědkům Jehovovým k tomu řekl člen vedoucího sboru J. Winder:

JW Broadcasting – leden 2024: výroční shromáždění 2023 (2. část)

Nemusíme se… omlouvat za to, že jsme v minulosti něco nechápali úplně správně”.

Co k tomu dodat? Svědkové Jehovovi si určitě zaslouží něco lepšího. A jistě, vedoucí sbor se skutečně přísně vzato nemusí omlouvat, nikdo mu to nenařizuje. Ale cožpak by neměl? Není to přinejmenším slušnost? Lidskost? Projev lásky?

Je zajímavé si číst, jak o omluvě mluví vedoucí sbor na jw.org, nejde v tom nevidět pokrytectví:

proč se omluvit proč se omluvit

Proč je důležité umět se omluvit?

Výrokem “víme, že takhle to má prostě Jehova nastavené”, se vedoucí sbor zase mistrně zbavuje odpovědnosti. V podstatě tím říká: “jestli se vám něco nelíbí, jděte za Bohem, to on se tak rozhodl”. Házet takto na Boha vlastní omyly je nanejvýš povýšené.

Závěr

Čím více čteme Bibli, tím více ji rozumíme. Postupem času si všímáme myšlenek a detailů, které jsme při předešlých čtení přehlédli. Své původní nesprávné domněnky a názory následně podle toho upravíme. Na tomto procesu není nic špatného. Naopak, například mnozí, kteří studují Ježíšův život, čím dál lépe chápou, co to znamená být opravdovým křesťanem. To je chvályhodné.

Nebiblické je ovšem něco jiného. Watchtower překládá názory a výsledek výzkumu bratrů v ústředí jako “nové světlo” od Boha. Přitom z historie víme, že “nové světlo” bylo často - jak se později ukázalo - falešné učení. I přesto se od všech svědků Jehovových na světě očekává, že ode dne vydání “nového světla” budou nové porozumění brát jako jedinou pravdu. Kdo projeví nesouhlas, může být vyloučen ze sboru. Koncept “nového světla” je také využíván jako způsob, jak jednoduše ospravedlnit přešlapy Organizace a jak si Organizace může zachovat tvář a i přes mnohé své omyly stále tvrdit, že ji vede Bůh. V tomto ohledu se nijak neliší od jiných náboženství.

“Nové světlo” s sebou přineslo významné změny v tom, čemu svědkové věří, přičemž tyto změny naprosto zdiskreditovaly předešlou “pravdu”.

Všechny tyto příklady jsou důkazem, že Jehova není nijak zapojen do toho, co Watchtower nazývá “světlem, co svítí více a více”. Falešné a lživé učení nepochází od Jehovy.Poznámky pod čarou

[1] Náš překlad originálního textu.

[2] To mimochodem znamená, že Russell a všichni ostatní svědkové žijící do 1. poloviny 20. století byli modláři - hřích, který podle Zjevení 21:8 zasluhuje “druhou smrt”. Pokud tomu tak je, pak nikdo z nich nemůže být součástí 144 000 vládců v nebi.

[3] Pojednání o každém z těchto bodů a publikace, které je potvrzují, lze najít na stránce jwfacts.com.Publikováno v roce 2022. Článek vychází z článku na jwfacts.com.