svědkové jehovovi a slavení narozenin - úvodní obrázek

Spojení Watchtoweru s OSN

V letech 1992-2001 byla společnost Watchtower členem OSN jako nevládní organizace, přestože OSN odsuzuje jako “šarlatové divoké zvíře”.

Informace o zapojení Watchtower do OSN se dostala na veřejnost díky zveřejnění této překvapivé skutečnosti v deníku The Guardian 8. října 2001 (odkaz na článek zde).

Je znepokojivé a usvědčující, že Watchtower zrušila své členství až po tom, co se tato informace díky deníku The Guardian dostala na povrch.

Na oficiálních stránkách OSN (Organizace spojených národů) lze najít dopis od Paula Hoeffela, vedoucího sekce nevládních organizací v OSN, Oddělení věřejných informací (DPI), potvrzující partnerství mezi společností Watchtower a OSN mezi lety 1992-2001. Dopis je možné najít na tomto odkaze, zde uvádíme překlad do češtiny:

Všem, které by mohlo zajímat,

V poslední době dostávala sekce nevládních organizací četné dotazy týkající se Watchtower Bible and Tract Society of New York ohledně Oddělení pro informování veřejnosti (DPI). Tato organizace požádala o přidružení k DPl v roce 1991 a v roce 1992 jí bylo přidružení uděleno. Přijetím přidružení k DPI organizace souhlasila se splněním kritérií pro přidružení, včetně podpory a dodržování zásad Charty OSN a závazku k provádění účinných informačních programů pro své členy a širší veřejnost o činnosti OSN.

V říjnu 2001 hlavní představitel Watchtower Bible and Tract Society od New York, Ciro Aulicino, požádal OSN o ukončení jejího přidružení k DPI. V návaznosti na tento požadavek přijala DPI rozhodnutí o zrušení spolupráce s Watchtower Bible and Tract Society of New York ke dni 9. října 2001.

Dovolujeme si vás informovat, že politikou Oddělení pro veřejné informace (DPI) Organizace spojených národů je zachovávat důvěrnost korespondence mezi Organizací spojených národů a nevládními organizacemi, které žádají o přidružení k DPI. Níže však naleznete odstavec, který je součástí všech dopisů zaslaných nevládním organizacím schváleným k přidružení v roce 1992.

" Hlavním účelem přidružení nevládních organizací k Oddělení pro informování veřejnosti OSN je rozšíření informací s cílem zvýšit porozumění veřejnosti o zásadách, činnostech a úspěších OSN a jejích agentur. Proto je důležité, abyste nás průběžně informovali o informačním programu vaší organizace, který se týká Organizace spojených národů, včetně zasílání vydání vašich příslušných publikací. Přikládáme brožuru “The United Nations and Non-Governmental Organizations", která vám poskytne některé informace týkající se vztahu nevládních organizací.

Kromě toho mezi kritéria pro přidružení nevládních organizací k DPI patří následující:

  • že nevládní organizace sdílí ideály Charty OSN;
  • působit výhradně na neziskovém základě;
  • mají prokazatelný zájem o problematiku OSN a prokázanou schopnost oslovit široké nebo specializované publikum, např. pedagogy, zástupce médií, tvůrce politik a podnikatelskou komunitu;
  • mají odhodlání a prostředky k provádění účinných informačních programů o činnosti OSN a to vydáváním zpravodajů, časopisů a brožur, pořádáním konferencí, seminářů a diskuzí; a získáváním spolupráce s médii.

Očekáváme, že se o tyto informace podělíte se svými zainteresovanými kolegy, protože nejsme schopni řešit desítky duplicitních žádostí týkajících se Watchtower Bible and Tract Society, které jsou adresovány našim úřadům. Děkujeme vám za váš zájem o práci Organizace spojených národů.

S pozdravem,
Paul Hoeffel
Vedoucí
NGO sekce
Oddělení pro informování veřejnosti

Originál dopisu zveřejněný na stránkách OSN
Oficiální stránky UN

Pohled na OSN

Pro mnohé svědky, kteří se o spojení Watchtoweru s OSN dozvěděli, to bylo šokojící. Společnost Watchtower po celá desetiletí Organizaci spojených národů očerňuje a označuje ji jako “šarlatové divoké zvíře”, za součást Satanova systému, která si zaslouží zničení. OSN má být také (mimo jiná nevybírava označení): ‘viditelná politická organizace satana ďábla’, ‘modla’, ‘ohavnost’ či ‘světský spolek a spiknutí proti Jehovovi’:

Strážná věž, 1985 6/1 str. 21

Ano, Společnost národů i se svým následníkem, Organizací spojených národů, se v očích Boha i jeho lidu vskutku stala modlou, „ohavností“. w96 6/1 pp. 15

Probuďte se, 1996 7/8 str. 24
Strážná věž, 1988 5/1 str. 25

Křesťanstvo bylo také pravidelně odsuzováno Watchtowerem za své zapojení do OSN a bylo zobrazováno jako nevěstka, která se veze na zádech této šarlatové šelmy:

Strážná věž, 1991 6/1 str. 17
Strážná věž, 1976

Pohled na neutralitu

Watchtower učí, že praví křesťané se nesmí účastnit politiky v žádné formě, ani patřit do žádné politické strany.

Oč více by to mělo platit na zapojení do ‘satanovy politické organizace’.

Jan 18:36
Strážná věž, 1977
Časté otázky týkající se svědků Jehovových

Paste Boží stádo^1^ (příručka pro starší) říká, že pokud se někdo připojí do organizace, která není neutrální, oddělil se tak od sboru (bude oznámeno, že již není svědkem Jehovovým):

Je také zajímavé, jak jedna Strážná věž (w79 1/1 str. 30-31) vysvětluje, proč se praví křesťané nemohou stát členy organizace YMCA (Křesťanské sdružení mladých lidí). Vysvětluje:

Již dlouho si uvědomujeme, že YMCA, ačkoli není církví jako takovou, je rozhodně ve shodě s náboženskými organizacemi křesťanstva ve snaze podporovat mezináboženské vazby.

Vstupem do YMCA jako její člen člověk přijímá nebo schvaluje obecné cíle a zásady této organizace. Nejde pouze o to, že by platil za něco, co dostává, jako je tomu například při nákupu věcí prodávaných veřejně v obchodě. (Srovnej 1 Kor 8,10; 10,25) Jeho členství není ani pouhou vstupenkou, jako když si člověk koupí lístek do divadla. Členství znamená, že se člověk stal nedílnou součástí této organizace založené s určitými náboženskými cíli, včetně podpory mezináboženských vazeb. Proto by se členství v takovém takzvaném “křesťanském” sdružení pro jednoho ze svědků Jehovových rovnalo odpadlictví. ^1^

Svědkové Jehovovi tyto publikace čtou a snaží se jimi co nejlépe řídit. A to i v extrémních situacích, kdy jsou raději zavíráni do vězení, týráni či dokonce zabiti, než aby udělali jakýkoli kompromis v otázce neutrality. Jen pro příklad je zde pár příběhů z publikací Organizace.

Během 70. a na začátku 80. let platil na Filipínách zákon, který všem občanům ukládal povinnost účastnit se voleb. Kdo neuposlechl, byl uvězněn. To byla příležitost, aby Jehovův lid veřejně prokázal věrnou oddanost Bohu. Podobně jako jejich bratři jinde na světě, Jehovovi služebníci na Filipínách si zachovali politicky neutrální postoj a nestali se „částí světa“. (Jan 17:16) Ročenka svědků Jehovových 2003 str. 194

Velmi náročnou situaci zažili v 70. letech svědkové Jehovovi z Malawi - kvůli tomu, že podle Organizace by bylo koupení stranické legitimace porušením neutrality. Ročenka svědků Jehovových, 1999 (od str. 149) popisuje jen zlomek toho, co vše museli jejich bratři a sestry vytrpět jen proto, aby zůstali neutrální:

Hrozně trpěly i sestry. Mnohé z nich, ihned jakmile odmítly koupit si stranickou legitimaci, byly opakovaně znásilněny stranickými úředníky. Sestra Magola se v Lilongwe společně s mnoha jinými pokoušela uprchnout před nepříjemnostmi. Byla však těhotná a nemohla moc rychle utíkat. Dav lidí, kteří se chovali jako smečka divokých psů, ji dohonil a ubil k smrti.

Michael Yadanga to celkově zhodnotil takto: „Přišel jsem o zuby, protože jsem si nekoupil legitimaci. Přišel jsem o práci, protože jsem si nekoupil legitimaci. Byl jsem krutě bit, byl mi zničen majetek a byl jsem donucen uprchnout do Zambie, a to všechno jen proto, že jsem si nekoupil legitimaci. Nekoupím si ji ani teď.“ Jejich ryzost zůstala nedotčena.

Zanedlouho však přijeli „chlapci“ a snažili se svědky Jehovovy donutit „spolupracovat se stranou“. Tlupy příslušníků Svazu mládeže obklíčily domy našich bratrů a vyžadovaly, aby si bratři koupili stranické legitimace. V každém domě dostávali stejnou odpověď: „Ne!“ Odmítnutí přinášelo všechny druhy nelidského týrání. Tito nevinní křesťané byli biti dokonce i od žen a od dětí. Přicházely zprávy o zvráceném pohlavním zneužívání mužů i žen. Vyprávěly se hrůzné příběhy o tom, že křesťané a křesťanky byli k sobě přivazováni ve snaze donutit je, aby se dopustili nemravnosti.

Závěr

Shrňme si to. Vedoucí sbor po svých členech vyžaduje přísnou politickou neutralitu. V průběhu let zaváděl pokyny, které vyžadovaly nedopustit se žádného “kompromisu”, byť by se například jednalo o vhození prázdného papírku do volební schránky či zakoupení průkazky jediné vládnoucí strany ve státě. Mnozí svědkové za to krutě trpěli nebo byli zabiti. Někteří, co se tohoto postoje přísně nedrželi, byli vyloučeni ze sboru.

A to všechno ZATÍMCO sama společnost Watchtower byla po značnou dobu členem ‘satanovy politické organizace’, OSN! Watchtower vystoupila z OSN až po tom, co tuto skutečnost odhalil a zveřejnil list The Guardian.

Je znepokojující být svědkem jasného rozporu mezi učením vedoucího sboru o politické neutralitě a jejich vlastními činy. Toto do očí bijící pokrytectví připomíná, co Ježíš řekl o farizeech:

Běda vám, znalci Zákona a farizeové, pokrytci! Podobáte se obíleným hrobům, které navenek vypadají krásně, ale uvnitř jsou plné kostí mrtvých lidí a nejrůznější nečistoty. 28 Stejně i vy navenek vypadáte bezúhonně, ale uvnitř jste plní pokrytectví a špatnosti. Matouš 23:27, 28

Neméně smutné je i to, jakým způsobem se k tomu postavil vedoucí sbor. NIKDY se za své pochybení veřejně neomluvil. Ve skutečnosti za více než 20 let, které uplynuly od uveřejnění toho novinového článku, se ke svému členství v OSN svědkům Jehovovým nikdy nepřiznal ani jinak nevyjádřil. Jejich cílem je patrně celou věc před svými členy zatajit. Můžeme říct, že se to vedoucímu sboru daří, protože většina svědků nemá o jejich členství v OSN nejmenší tušení.

Přísloví 28:13 říkají:

Kdo zakrývá svá provinění, neuspěje, ale kdo je vyznává a opouští, tomu bude projeveno milosrdenství.

Není bez zajímavosti, že pokud se svědek Jehovův přizná až poté, co je jeho vážný a dlouhodobý hřích veřejně znám, je pravděpodobné, že starší nebudou jeho přiznání považovat za projev pokání.

Paste Boží stádo^1^ (příručka pro starší) dává starším pokyny a rady ohledně toho, jak rozpoznat, zda hříšník, se kterým je vedeno právní jednání, činí opravdové pokání. Zde jsou některé úryvky (přeloženo z anglického vydání do češtiny):

Míra, v jaké se člověk odchýlí od spravedlnosti, může být větší nebo menší a logicky by míra lítosti (pokání) měla odpovídat míře tohoto odchýlení. Byl jedinec zaskočen, takže na okamžik podlehl pokušení, nebo měl v plánu jednat špatně? Nebyl si vědom závažnosti svého hříchu? Ignoroval záměrně rady nebo varování?

Právní výbor by měl velmi dbát na to, aby sbor zůstal čistý, a na to, že je třeba věnovat zvláštní péči, pokud provinilec dlouhodobě tajně páchal závažný hřích. V takových případech se může stát, že jednotlivec nebude schopen výboru v době slyšení prokázat dostatečné pokání. Pokud tomu tak je, musí být vyloučen a musí mu být poskytnut čas, aby mohl prokázat své pokání.

Text pokračuje vyjmenováním některých známek pokání:

(1) Bylo jeho přiznání dobrovolné, nebo ho musel někdo obvinit? Někteří provinilci se tak hluboce stydí nebo mají takové potíže s vyjadřováním, že se zdráhají mluvit.

(2) Je dotyčný pravdomluvný? (Skutky 5:1-10) Když je tázán, jsou jeho odpovědi upřímné? Spolupracuje s právním výborem? Právní výbor by měl být obzvláště obezřetný, pokud se jednotlivec projevil jako viník pokrytectví, lži nebo úmyslné snahy o oklamání.

(4) Co udělal, aby napravil svůj vztah k Jehovovi a k ostatním, které svým jednáním zranil? Učinil nápravu, vyjádřil ochotu tak učinit nebo se omluvil těm, které svým hříšným jednáním poškodil? Požádal o odpuštění ty, kterým ublížil?

(6) Projevuje ducha upřímné lítosti nad tím, že zničil svůj vztah s Jehovou? -Žalm 32: 3-5; 51:1-4.

(8) Přijímá za svou chybu odpovědnost, nebo své špatné jednání spíše bagatelizuje či ospravedlňuje?" -1. Sam. 15:24; 2. Sam. 12:13.

Pokud je provinilý schopen vykonávat běžné každodenní činnosti a je společenstvím vnímán jako osoba odpovědná za své činy a rozhodnutí, sbor by neměl jeho provinění přehlížet.

Kdyby společnost Watchtower za své jednání stála před právním výborem, jistě by ji tento výbor neshledal upřímně kajícnou a vyloučil by ji z Božího lidu jako odpadlíka. A to na základě pokynů a nařízení, které sama vydala pro své členy.

Jestliže může být svědek Jehovův takto vyloučen za členství v politické organizaci, měl by stejný standard platit i na společnost Watchtower.Odkazy a poznámky pod časou

[1] Použito anglické vydání z roku 2019. K této publikaci mají přístup pouze starší ve sboru, nicméně lze najít třeba na tomto odkazu.


Publikováno v roce . Vychází z originálního článku na jwfacts.com